نمایش 1 - 20 از 196 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارتباطات و سیاست 1014010 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 زهرا خشک جان هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/14 (10:30 - 12:30)
اصول و مبانی روابط بین الملل (2) 1014031 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمود غفوری هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/02 (08:00 - 10:00)
اندیشه سیاسی در ایران باستان 1014014 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمد عبداله پور چناری هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30)
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران (2) 1014033 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمد عبداله پور چناری هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/15 (16:00 - 18:00)
بنیادهای فلسفی سیاست 1014007 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمد عبداله پور چناری هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/13 (10:30 - 12:30)
تاریخ روابط بین الملل (2) 1014032 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمود بابائی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/05 (13:30 - 15:30)
تحولات سیاسی - اجتماعی ایران در دوران پهلوی 1014011 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 جلال میرزائی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/06 (13:30 - 15:30)
جامعه شناسی سیاسی 1014034 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 زهرا خشک جان هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/04 (13:30 - 15:30)
روش پژوهش در علوم سیاسی (1) 1014012 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 مهدی عباس زاده فتح آبادی هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/12 (08:00 - 10:00)
سیاست و حکمرانی در قرآن و نهج البلاغه 1014035 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 عباس حیدری بهنوییه هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/12 (13:30 - 15:30)
کلیات حقوق اساسی 1014009 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 جلال میرزائی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/04 (18:00 - 20:00)
مبانی اقتصادی سیاست 1014008 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 جلال میرزائی هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1401/04/15 (13:30 - 15:30)
مبانی روانشناختی سیاست 1014037 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمد عبداله پور چناری هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/01 (08:00 - 10:00)
مبانی علم سیاست 1014004 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمود غفوری هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی (2) 1014036 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 02 زهرا خشک جان هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/06 (16:00 - 18:00)
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی (2) 1014036 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 03 محمود غفوری هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/06 (10:30 - 12:30)
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی (2) 1014036 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 زهرا خشک جان هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/02 (10:30 - 12:30)
جنبشهای اسلامی معاصر 1014262 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 صدیقه شیخ زاده جوشانی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/14 (18:00 - 20:00)
دیپلماسی ورفتار سیاسی در اسلام 1014267 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 حسین معین آبادی بید گلی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/04 (13:30 - 15:30)
فن دیپلماسی واداب کنسولی 1014270 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 علی ایل خانی پور نادری هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/14 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 196 نتیجه
از 10