نمایش 1 - 20 از 166 نتیجه
از 9
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول و مبانی روابط بین الملل (1) 1014015 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمود غفوری هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/25 (10:00 - 11:30)
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران (1) 1014026 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمد عبداله پور چناری هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/28 (12:00 - 13:30)
تاریخ روابط بین الملل (1) 1014016 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 مهدی عباس زاده فتح آبادی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/27 (14:00 - 15:30)
تحلیل روابط خارجی ایران پیش از انقلاب اسلامی 1014028 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 جلال میرزائی هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/04 (16:00 - 17:30)
تحولات سیاسی- اجتماعی ایران از آغاز صفویه تا پایان قاجار 1014006 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 جلال میرزائی هرهفته يك شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/04 (08:00 - 09:30)
تحولات سیاسی- اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران 1014023 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 صدیقه شیخ زاده جوشانی هرهفته يك شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/29 (10:00 - 11:30)
روش پژوهش در علوم سیاسی (1) 1014012 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 مهدی عباس زاده فتح آبادی | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1400/10/22 (08:00 - 09:30)
روش پژوهش در علوم سیاسی (2) 1014025 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 یحیی کمالی | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) 1400/11/02 (16:00 - 17:30)
مبانی جامعه شناسی 1014005 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 زهرا خشک جان هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/23 (14:00 - 15:30)
مبانی علم سیاست 1014004 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمود غفوری هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/27 (08:00 - 09:30)
مبانی و اصول مدیریت 1014003 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 یوسف مسلمی مهنی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/30 (10:00 - 11:30)
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 1014024 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمد عبداله پور چناری هرهفته يك شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/30 (16:00 - 17:30)
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی (1) 1014027 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 02 زهرا خشک جان هرهفته يك شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/04 (14:00 - 15:30)
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی (1) 1014027 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 زهرا خشک جان هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/04 (14:00 - 15:30)
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی (1) 1014027 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 03 محمود غفوری هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/25 (16:00 - 17:30)
حقوق اداری (کلیات) 1014251 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 جلال میرزائی هرهفته يك شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/30 (14:00 - 15:30)
نظامهای سیاسی تطبیقی 1014257 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 زهرا خشک جان هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/04 (14:00 - 15:30)
مسائل نظامی واستراتژیکی معاصر 1014256 3 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمود بابائی | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/29 (12:00 - 13:30)
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1014265 3 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 صدیقه شیخ زاده جوشانی | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1400/11/04 (10:00 - 11:30)
تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور1320 تا1357 1014245 4 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 حسین معین آبادی بید گلی | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/04 (16:00 - 17:30)
نمایش 1 - 20 از 166 نتیجه
از 9