مقطع کارشناسی

1- برنامه ترم بندی ورودی های 99 به بعد (فایل PDF)        سرفصل رشته  (فایل PDF)


 ************************************

مقطع کارشناسی ارشد

1- برنامه ترم بندی رشته علوم سیاسی  (فایل PDF)     سرفصل رشته (فایل PDF)


2- برنامه ترم بندی رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی (فایل PDF)

سرفصل قدیم رشته (فایل PDF) سرفصل جدید رشته (فایل PDF)


3- برنامه ترم بندی رشته سیاستگذاری عمومی (فایل PDF) سرفصل رشته (فایل PDF)