ریاست فعلی

 

 نام و نام خانوادگی : یحیی کمالی

 رتبه علمی : استادیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا 


مدت تصدی :از شهریور ماه 98

تلفن : 034-31323272

پست الکترونیکی : yahyakamali@uk.ac.ir

 


رؤسای قبلی

 

عکس

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

          محمود غفوری   دانشیار  دکترا  هفت سال   m.ghafouri@mail.uk.ac.ir
عباس حیدری استادیار دکترا پنج سال abas.haidary@gmail.com