اولین همایش سیاست خارجی ایران ؛سویه های داخلی و خارجی

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

اولین همایش ملی سیاست خارجی ایران(سویه های داخلی و خارجی)

محور های همایش :
۱. تجزیه و تحلیل ساختار و فرایند  سیاستگذاری خارجی ایران

۲. تجزیه و تحلیل و ارزیابی سیاست خارجی ایران و ارائه توصیه های سیاستی

۳. رویکردهای نظری در تحلیل سیاست خارجی ایران

۴. پژوهش و سیاست خارجی ایران

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 1400/03/30

تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات    1400/03/30

تاریخ شروع ارسال مقالات کامل 1400/04/01

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل  1400/07/10

کسب اطلاعات بیشتر در آدرس اینترنتی:
 Ifpolicy.uk.ac.ir