تاریخ امتحان درس خود خوان تئوری های انقلاب

به اطلاع ان دسته از دانشجویانی که درس تئوری های انقلاب را بصورت خودخوان درترم تابستان اخذ کرده اند می رساند 
تاریخ درس خودخوان تئوری های انقلاب :شنبه مورخ 1397/4/23 ساعت 10 صبح دردفتر اقای دکتر غفوری