درج کلیه مطالب در وب سایت دانشکده

اساتید و دانشجویان محترم جهت مشاهده اخبار و اطلاعیه های مختلف علاوه بر وب سایت اختصاصی بخش خود می توانید به صفحه اصلی دانشکده حقوق و همچنین وب سایت معاونت داننشکده مراجعه نمایید .