زمان حذف اضطراری

به اطلاع ان دسته از دانشجویانی که غیبت بیش از حد مجاز دارند 

به اطلاع ان دسته از دانشجویانی که غیبت بیش از حد مجاز دارند ویا به هردلیلی تمایل به حذف یک درس دارند می رساند که  زمان حذف اضطراری از تاریخ 29/2/1397 لغایت 3/3/1397 می باشد