لزوم ارسال گزارش پیشرفت پایان نامه برای دانشجویان مشمول سنوات