گذراندن اجباری درس کارآفرینی

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته ورودی 96 به بعد

طبق مصوبه کمیته کارآفرینی دانشگاه، گذراندن درس مبانی کارآفرینی الزامی است، لذا باید نسبت به انتخاب این درس از ترم جاری اقدام فرمائید . مسئولیت عدم اخذ و مشکل در فارغ التحصیلی بر عهده دانشجو می باشد .

شماره درس  (...)- 24-12-900 می باشد .